Jak ubiegać się o odpowiednie odszkodowanie?

Jak ubiegać się o odpowiednie odszkodowanie?

Elementarne poczucie sprawiedliwości nakazuje naprawić wyrządzone szkody. W niektórych przypadkach przepisy prawa – np. na kierowców – nakładają obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, tak aby lepiej zabezpieczyć prawo poszkodowanego do otrzymania odszkodowania. Wiele osób we własnym zakresie zabezpiecza swój majątek – dom, mieszkanie, samochód, czy sprzęty gospodarstwa domowego – przed bezpowrotną utratą jego wartości w wyniku nieszczęśliwych wypadków. Należy pamiętać, że każdy poszkodowany działaniem innej osoby – bez względu na to, czy posiada ona polisę ubezpieczeniową – ma prawo dochodzić naprawienia wyrządzonej szkody. Niezależnie od tego do kogo kieruje się roszczenia odszkodowawcze jedną z najważniejszych rzeczy jest prawidłowe ustalenie wysokości należnego odszkodowania. Niestety niejednokrotnie podmioty odpowiedzialne za wypłatę odszkodowania starają się wszelkimi możliwymi sposobami zaniżyć jego wysokość.

Ustalenie wysokości odszkodowania

Zgodnie z Kodeksem cywilnym każdy, kto wyrządził drugiemu szkodę obowiązany jest do jej naprawienia. Do naprawienia szkody zobowiązane jest także Towarzystwo Ubezpieczeniowe, które zawarło umowę ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków, czy odpowiedzialności cywilnej. Podstawą wypłaty odszkodowania jest przede wszystkim ustalenie odpowiedzialności sprawcy szkody za jej wyrządzenie oraz prawidłowe oszacowanie jej wysokości. Podanie generalnych zasad wyceny szkód jest niezwykle trudne, gdyż właściwie każdy przypadek należy traktować indywidualnie. Reguła, która zawsze znajduje zastosowanie w szacowaniu wysokości odszkodowania jest zasada pełnego wyrównania strat wynikłych ze zdarzenia powodującego szkodę. Innymi słowy odszkodowanie musi pokrywać wszystkie koszty konieczne do wyrównania strat, np. przywrócenia samochodu do stanu sprzed wypadku. W ustalaniu wysokości odszkodowania w przypadku szkód majątkowych kluczowe znaczenie ma w jakim stanie dany składnik majątku znajdował się przed wyrządzeniem szkody. Stąd warto gromadzić dowody mogące świadczyć o stanie technicznym pojazdu, wartości domu, czy sprzętu AGD, tak aby ubezpieczycielowi łatwo wykazać rzeczywistą wysokość straty.

Pomoc przy zaniżonym odszkodowaniu

Niestety najczęściej zarówno towarzystwa ubezpieczeniowe dążą do jak najniższej wyceny szkody. Bardzo często proponowana suma nie pokrywa kosztów nawet częściowego przywrócenia mienia do stanu sprzed wypadku. Nigdy nie należy zgadzać się na zaniżone odszkodowanie. Aby skutecznie dochodzić swoich praw warto skorzystać z profesjonalnej pomocy. Kancelaria Automobilis w ramach swojej działalności oferuje wszystkim klientom wycenę szkody dokonaną przez doświadczonego rzeczoznawcę i wszechstronną oraz skuteczną pomoc w dochodzeniu odszkodowania. Dla osób zainteresowanych przede wszystkim maksymalnie szybkim otrzymanie gotówki Kancelaria oferuje wykup szkody za godne, odpowiadające jej wartości pieniądze.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Brak ocen)
Loading...

Certyfikat Programu
rzetelny-biznes.pl
Certyfikat Programu