Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela

Wiele osób zabezpiecza swój majątek przed różnymi zdarzeniami losowymi, które mogą pozbawić ich dorobku życia, czy znacząco zmniejszyć jego wartość i użyteczność. Wichura, powódź, pożar, kradzież, czy wiele innych wypadków może bardzo szybko pozbawić nas dorobku całego życia. Niestety zagrożony jest nie tylko nasz majątek. Ciężka choroba, a nawet niegroźnie wyglądający wypadek może spowodować nieodwracalne zmiany w funkcjonowaniu naszego organizmu – powodujące konieczność całkowitej zmiany dotychczasowego stylu życia. Dlatego warto wykupić odpowiednią polisę ubezpieczenia – zarówno majątkowego, jak i zdrowotnego, czy na życie. Niestety, sam wykup polisy nie zawsze automatycznie wiąże się z wypłatą odpowiedniej sumy pieniędzy w przypadku nieszczęścia, nie raz dochodzenie odszkodowania to długi i skomplikowany proces.

Decyzja o przyznaniu odszkodowania

Wykupując polisę ubezpieczenia powinno się szczególnie zwrócić uwagę na warunki wypłaty odszkodowania, jego wysokość i tryb ustalenia należnego świadczenia. Wybór sumy na jaką się ubezpieczamy, czy precyzyjne określenie zdarzeń powodujących powstanie obowiązku świadczenia po stronie ubezpieczyciela to podstawy dobrze skonstruowanej umowy. Po zajściu zdarzenia powodującego szkodę – wypadku, uszkodzenia domu, kradzieży itp. – pierwszą czynnością jest poinformowanie ubezpieczyciela o zajściu. Obecnie większość ubezpieczycieli oferuje możliwość zgłoszenia szkody telefonicznie. Warto także udokumentować szkody i zebrać wszystkie dokumenty świadczące o jej przyczynach i rozmiarach. Na podstawie złożonych dokumentów oraz oświadczeń ubezpieczyciel dokonuje wyceny szkody oraz wydaje decyzję o ustaleniu i wypłacie odszkodowania. W uzasadnieniu tej decyzji ubezpieczyciel powinien wyjaśnić podstawy swojego rozstrzygnięcia, zwłaszcza na jakiej podstawie dokonał oszacowania wysokości szkody.

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela

Po otrzymaniu decyzji ubezpieczyciela ubezpieczony ma dwie możliwości: może zgodzić się z zaproponowaną wysokością odszkodowania lub odwołać się od decyzji. Oczywiście najczęściej od tego typu decyzji odwołują się ci, którzy uważają, że zaproponowana wysokość odszkodowania jest zbyt niska. Skutecznie dochodzenie podwyższenia świadczenia odszkodowawczego wymaga podjęcia wielu czynności dowodowych. Przede wszystkim należy precyzyjnie oszacować i udowodnić rzeczywistą wysokość szkody. Metody wykorzystywane w tym celu zależą zwłaszcza od tego, czy mamy do czynienia ze szkodą osobową, czy majątkową. W pierwszym przypadku podstawowe znaczenie ma – oceniany po zakończeniu okresu leczenia i rehabilitacji – stopień uszczerbku na zdrowiu. Istotny jest także wpływ uszczerbku na zdrowiu na codzienne funkcjonowanie oraz przeżyte cierpienia psychiczne i fizyczne. W przypadku szkód majątkowych należy określić rozmiar szkody i koszty jej likwidacji. Na potrzeby ewentualnego dochodzenia odszkodowania warto gromadzić wszelkie dokumenty świadczące o wartości przedmiotu, który ubezpieczyliśmy oraz potwierdzające jego prawidłowe utrzymanie i konserwację. Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela jest dobrym środkiem do dochodzenia wyższego odszkodowania, a skorzystanie w tej procedurze z pomocy profesjonalistów znacznie zwiększa szanse powodzenia.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Brak ocen)
Loading...

Certyfikat Programu
rzetelny-biznes.pl
Certyfikat Programu