Wypadek w gospodarstwie rolnym – jakie świadczenia przysługują poszkodowanemu?

Wypadek w gospodarstwie rolnym – jakie świadczenia przysługują poszkodowanemu?

Każdy rolnik zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Obowiązek taki powstaje w dniu objęcia w posiadanie gospodarstwa rolnego. Jest to pewnego rodzaju zabezpieczenie dla rolnika, że w przypadku wypadku lub zaistnienia innej sytuacji objętej ubezpieczeniem, będzie mógł domagać się wypłaty adekwatnego odszkodowania.

Kiedy przysługuje odszkodowanie za wypadek w gospodarstwie rolnym?

Wyróżnić można kilka przesłanek warunkujących możliwość uzyskania odszkodowania za wypadek w gospodarstwie rolnym. Bezpośrednio w ustawie wskazane zostały dwa przypadki:

  • odszkodowania za wyrządzoną szkodę w związku z posiadaniem przez rolnika gospodarstwa rolnego, będącą następstwem śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia bądź też utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia,
  • odszkodowanie za szkodę powstałą w związku z ruchem pojazdów wolnobieżnych w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym, będących w posiadaniu rolników posiadających gospodarstwo rolne i użytkowanych w związku z posiadaniem tego gospodarstwa rolnego.

Jaki jest zakres ochrony ubezpieczeniowej rolnika?

Powyżej wskazany został podstawowy zakres ochrony ubezpieczeniowej, który nie może być ograniczony ani wyłączony przez ubezpieczyciela. Warto jest jednak zwrócić uwagę na fakt, że ubezpieczeniem są objęte również posiadane przez ubezpieczonego pojazdy i maszyny rolnicze. W związku z powyższym nie ma konieczności posiadania odrębnej polisy. Niemniej jednak wskazany powyżej zakres ochrony ubezpieczeniowej może zostać rozszerzony przez ubezpieczyciela – wszystko zależy od rodzaju zawartej polisy. Dokładny zakres ochrony ubezpieczeniowej w ramach danej polisy jest określony w tzw. OWU – Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, czyli dokumencie określającym szczegółowe warunki danej polisy.

Czy ubezpieczyciel może zaniżyć wysokość należnego odszkodowania?

Zaniżanie wysokości należnego odszkodowania to powszechna praktyka stosowana przez ubezpieczycieli. Niestety często osoby poszkodowane nie wiedzą, w jakiej wysokości odszkodowanie im się należy. W związku z czym przyjmują kwotę zaproponowaną przez ubezpieczyciela. Najczęściej jest to kwota mocno zaniżona. Kancelaria Automobilis to zespół specjalistów zajmujących się uzyskiwaniem od ubezpieczyciela odszkodowań za szkodę na mieniu. Ich podstawowym filarem działalności jest tzw. odkup praw do szkody. Kancelaria odkupuje od poszkodowanego prawa do szkody i wypłaca należne mu odszkodowanie, oszacowane przez bezstronnego rzeczoznawcę, a następnie sama dochodzi roszczeń od ubezpieczyciela. Jeśli nastąpiła szkoda na mieniu i nie otrzymałeś jeszcze odszkodowania lub uzyskałeś świadczenie, ale uważasz, że jego wysokość

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Brak ocen)
Loading...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Certyfikat Programu
rzetelny-biznes.pl
Certyfikat Programu